Irish Language Writer-led Project Funding | Maoiniú tograí faoi stiúradh scríbhneoirí

Irish Language Writer-led Project Funding | Maoiniú tograí faoi stiúradh scríbhneoirí

Key objectives of the funding  

We constantly seek to enable writers to become independent thinkers in terms of their own sustainability and development as professional writers.  With this in mind, we have developed a new initiative offering writers the opportunity to develop ideas, projects, collaborations and literary supports in Irish.

We welcome writing projects across all literary genres including poetry, short stories, novels or songs and are exceptionally receptive to projects that have a multi-faceted approach with other arts disciplines, or indeed the creative aspects of an arts-focused business idea. 

Proposed projects should fulfil the following criteria

 • Be in the Irish language.
 • Encourage new, original and innovative work in the Irish language by empowering writers to create their own projects.
 • Have a time line of no more than 1 year in duration, with an agreed start and end date.
 • Produce a tangible outcome which clearly addresses the proposed aims of the project and demonstrates the work achieved by participants.
 • Benefit one of the following groups or address one of the following issues in line with the Irish Writers Centre 5 year strategy:
  • Young people and their engagement with writing in the Irish language
  • Communities of place/interest/socio-economic disadvantage and their engagement with writing in the Irish language
  • North/South communities

For example, but not exclusively:

- Projects that develop artistic and creative practice and skills with the target group such as workshops.

- Projects creating something new and of high quality, such as the writing and publishing of books, poetry or plays.

- Projects which either present work to audiences, such as one-off performances, events or festivals.

- Projects which encourage more people to get involved in artistic and creative activity, such as participatory projects or activity which broadens - or removes barriers - to participation in literature, reaches more people and encourages more people to take part in writing in the Irish language. 

Fee:

€2000 inclusive of VAT and expenses.  The successful recipient will be treated as an independent contractor and we will require invoice(s) to issue payment.

Eligibility: 

This is an open call to Irish language writers resident in the island of Ireland. Applicants must fulfil at least three of the criteria as outlined by our Professional Membership. Writers do not have to be a Professional Member to apply.

Experience of leading creative projects is essential.

If the proposal includes any element of workshopping, then facilitation experience is required.  If the proposal includes working with young or vulnerable people, the facilitator must be compliant with garda vetting procedures (via Poetry Ireland).

How to Apply:

Send the following documents in English and Irish to opportunities@writerscentre.ie

Please include:

 • A short cover letter including your personal details and a concise statement of artistic intent.
 • The proposal should include:
  • A description citing the aims of the project
  • names, roles and biographies of any other artists connected with the project
  • timeline
  • budget
  • anticipated outcomes
  • method of measuring success/impact of project.
  • confirmation that a written evaluation will be made available in Irish and English
 • An updated Curriculum Vitae (max. two A4 pages) including publications with ISBNs.
 • Clearly labelled samples of recent work.
 • Any relevant information on your proposed project such as written excerpts, photos, research information, etc.
 • Note: Please compile all relevant documentation into a single attachment in Word or pdf. Incorrect formatting will disqualify.

Application Deadline: EXTENDED - Monday 28 May 2018 at 5pm

Criteria for selection:

 • Meeting the eligibility criteria
 • Quality of the application and experience of the applicant
 • Feasibility of the proposed ideas within budget
 • Geographic location of proposed project

-----------

Maoiniú tograí faoi stiúradh scríbhneoirí

Príomh aidhmeanna an mhaoiniú   

Cuirimid romhainn i gcónaí cur ar chumas scríbhneoirí  smaoineamh go neamhspleách maidir lena ndul chun cinn mar scríbhneoirí gairmiúla. Chuige sin, tá tionscnamh nua forbartha againn a thabharfaidh deis do scríbhneoirí forbairt a dhéanamh ar phleannana, ar thograí, ar cho-oibriú agus ar thacaíochtaí liteartha i nGaeilge.

Fáiltímid roimh thograí i seanraí  liteartha – mar atá,  filíocht, gearrscéalta, úrscéalta nó amhráin agus is spéis linn go háirithe scéimeanna ilghnéitheacha le disciplíní eile sna healaíona, nó go deimhin leis an ngné cruthaitheach de scéimeanna gnó a bheadh dírithe ar na healaíona. 

Ní mór do na tograí a moltar na critéir seo leanas a chomhlíonadh:

 • Bheith i nGaeilge.
 • Tacú le bun saothar nua agus nuálach, a dhéanann scríbhneoirí a chumasú a dtograí féin a chruthú.
 • Amlíne nach mbeidh níos faide ná bliain, agus aontú maidir le dátaí ar a dtosófar is a gcríochnófar an obair.
 • Toradh follasach a thagann le haidhmeanna an togra agus a léiríonn obair na rannpháirtithe.
 • Bheith chun sochar ceann de na grúpaí seo leanas, nó plé le ceann de na ceisteanna seo leanas, ag teacht le straitéis 5 bliana Áras Scríbhneoirí na hÉireann.
  • Daoine óga agus iad ag dul i ngleic le scríbhneoireacht i nGaeilge.
  • Pobail geograifiúil/faoi leith/faoi mhíbhuntáiste agus a gceangal leis an nGaeilge.
  • Pobail Thuaidh/Theas

Mar shampla

- Tograí a fhorbraíonn cleachtadh agus scileanna ealaíonta agus cruthaitheacha leis an spriocghrúpa i gceardlanna, mar shampla.

- Tograí a chruthaíonn saothar nua ar ard chaighdeán, léithéidí scríobh agus foilsiú leabhar, dánta nó drámaí.

- Tograí a chuireann saothar i láthair lucht éisteachta, léiriú aon uaire, imeachtaí nó féilte.

- Tograí a spreagann daoine le páirt a ghlacadh in ngníomhartha ealaíonta agus cruthaitheacha, tograí a leathnaíonn rannpháirtíocht nó a laghdaíonn bacainní agus a thagann ar dhaoine nua agus a chuidíonn leo bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht na Gaeilge.

Táille:

€2000 CBL agus costaisí san áireamh.  Is mar chonraitheoir neamhspleách a chaithfear leis an iarrthóir agus beidh gá le sonrasc le híocaíocht a eisiú.

Intofacht

Glaoch oscailte is ea é seo do scríbhneoirí Gaeilge a bhfuil cónaí orthu in aon chuid d’Éirinn. Ní mór d’iarrthóirí trí cinn de na crítéir a bhaineann le Ballraíocht Ghairmiúil a chomhlíonadh  Ní gá do scríbhneoirí bheith ina mbaill ghairmiúla le hiarratas  a chur isteach.

Tá sé riachtanach go mbeadh taithí ag an iarrthóir ar stiúradh thograí cruthaitheacha.

Má tá sé i gceist ceardlann a chur ar siúl ní mor taithí éascaíochta a bheith ag an iarrthóir. Má tá sé i gceist obair le daoine óga nó goilliúnacha, ní mór don éascaitheoir  grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  a chomhlíonadh (trí Éigse Éireann).

Le hiarratas a chur isteach:

Seol le do thoil na cáipéisí seo leanas i mBéarla agus i nGaeilge chuig opportunities@writerscentre.ie

Litir ghearr le do shonraí pearsanta agus ráiteas gearr ar do chuspóir ealaíonta   

 • Bíodh na nithe seo leanas ceangailte leis:
  • Cur síos a luann aidhmeanna an togra
  • Ainmneacha, rólanna agus nótaí beathaisnéise aon ealaíontóirí eile a bhfuil baint acu leis an togra
  • amlíne
  • buiséad
  • torthaí a bhfuiltear ag súil leo
  • modh le torthaí an togra a mheas.  
  • Dearbhú go gcuirfear tuairisc scríofa ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla
 • Curriculum Vitae suas chun dáta (gan dul thar dhá lth A4) le foilseacháin agus uimhreacha ISBN.
 • Samplaí lipéadaithe de shaothar nua.  
 • Aon eolas eile a bhaineann leis an togra atá á mholadh, sleachta scríofa, grianghrafanna, taighde srl.
 • NótaLe do thoil cuir na cáipéisí seo ar fad i gceangaltán amháin Word nó pdf.  Ní ghlacfar le hiarrataisí nach bhfuil sa bhfoirm ceart.

Spriocdháta: LEATHNAITE - 28 Bealtaine 2018, 5pm

Critéir roghnaithe:

 • Teacht le critéir na hiontofachta
 • Caighdeán an iarratais agus taithí an iarrthóra
 • Indéantacht na moltaí taobh istigh den mbuiséad
 • Suíomh tíreolaíoch an togra atá á mholadh

Le tacaíocht ó