Info

Deadline:
May 8, 2024 at 5:00pm

Apply Here
Tá áthas ar Áras Scríbhneoirí na hÉireann a fhógairt go bhfuil sparánachtaí nua dá gcúrsaí ar fáil do scríbhneoirí Gaeilge, agus iad á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Tá 8 sparánachtaí ar fáil sa bhabhta seo. Cuirfidh na sparánachtaí seo ar chumasscríbhneoirí a gcuid scileanna a fhorbairt agus iad ag freastal ar chúrsaí sa scríbhneoireacht chruthaitheach agus cúrsaí forbartha gairme ó Áras Scríbhneoirí na hÉireann. Cabhróidh fordheontas do na cúrsaí seo le daoine nach mbeadh ar a gcumas freastal orthu gan an maoiniú sin. Gheobhaidh scríbhneoirí creidmheas an chúrsa ar luach €165 le freastal ar chúrsa de chuid ÁSÉ.

Ag claoí le hAidhmeanna 2 agus 3 dár Straitéis, tá Áras Scríbhneoirí na hÉireann ag iarraidh deiseanna níos fearr a chur ar fáil do dhaoine as gach pobal le fáil amach faoi agus páirt a ghlacadh sa scríbhneoireacht chruthaitheach.


Critéir Cháilitheachta agus Roghnaithe / Who is it for

Tá an scéim seo oscailte do scríbhneoirí nua agus gairmiúla atá ag scríobh i nGaeilge.

  • Scríbhneoirí nua atá in ann díograis don scríbhneoireacht a léiriú. Mar shampla, go bhfuil cúrsaí déanta sa scríbhneoireacht chruthaitheach, saothar foilsithe in irisí, gradaim bronnta, aitheantas suntasach tugtha nó trácht ar leith déanta ar do shaothar.
  • Scríbhneoirí gairmiúla. Le fáil amach an bhfuil tú sa chatagóir seo, déan cinnte go bhfuil tú cáilithe mar bhall gairmiúil d’Áras Scríbhneoirí na hÉireann (féach critéir anseo).

Tugaimid spreagadh do dhaoine a bhfuil tearcionadaíocht acu i saol na litríochta in Éirinn iarratas a dhéanamh. Cuirimid fáilte ar leith roimh dhaoine gorma, dúchasaigh nó de chine daite (BIPOC), LADTAIÉ+ (LGBTQIA+), daoine den lucht siúil, daoine le míchumas agus scríbhneoirí den lucht oibre.


Faoinár gclar cúrsa / About our course programme

Áisíonn Áras Scríbhneoirí na hÉireann suas le 150 cúrsa sa bhliain do scríbhneoirí ag gach céim dá saol scríbhneoireachta. Solátharaíonn muid réimse cúrsaí ar an láthair nó ar líne, ina measc scríobh úrscéalta, gearrscéalta, filíocht agus neamh-fhiscean cruthaitheach. Caith súil ar na cúrsaí anseo.

Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leat leas a bhaint as do sparánacht do chúrsa i mBéarla nó i nGaeilge. Beidh ar a laghad cúrsa amháin i nGaeilge ar fáil i 2024.

Féach cúrsaí i nGaeilge i 2023:

Focal ar Fhocal: gearrchúrsa ar líne faoi stiúir Anna Heussaff

Cúrsa Gairid ar Léirmheastóireacht Leabhar sa Ghaeilge le Alan Titley

 


Chun Iarratas a Dhéanamh / How to Apply

Iarrtar ar gach iarrthóir cur isteach trínár bhfoirm iarratais Submittable ar líne faoi 5.00 in Dé Céadaoin 8 Bealtaine 2024.

I d’fhoirm Submittable beidh ort ráiteas gairid a thabhairt faoin leas a bhainfidh tú as an sparánacht cúrsa , mar aon le sampla de do scríbhneoireacht chruthaitheach.

Déanfaidh painéal moltóireachta neamhspleách measúnú ar na hiarratais. Beidh na moltóirí ag iarraidh na sparánachtaí a bhronnadh ar réimse iarratasóirí ó chúlraí éagsúla a léiríonn go soiléir an tairbhe a bhainfeadh siad as an scéim.

Is ardán ar líne é Submittable a mbaineann Áras Scríbhneoirí na hÉireann feidhm as le hiarratais a bhailiú agus a mheas. Le d’iarratas a chur isteach trí Submittable beidh ort cuntas Submittable a chruthú. Tá sé saor in aisce agus furasta le húsáid ach ma bhíonn aon fhadhb agat le Submittable, seol ríomhphost chuig projects@irishwriterscentre.ie . Gheobhaidh tú deimhniú gur tháinig d’iarratas trí ríomhphost uathoibreach. Muna bhfaigheann tu sin, bí chugainn le do thoil le cinntiú gur tháinig d’iarratas isteach slán.

*De bharr líon ard iarratasóirí a bheith againn ní féidir linn aiseolas aonair a thabhairt, muna raibh agallamh i gceist do scéimeanna áirithe. Tá an polasaí seo i bhfeidhm thar réimse ár nglaonna ar fad ar mhaithe le cothromaíocht agus trédhearcacht, agus de bharr nach bhfuil sé indéanta ag ár bhfoireann bheag freagraí aonair a thabhairt.


Faoi Áras Scríbhneoirí na hÉireann / About the IWC

Is é Áras Scríbhneoirí na hÉireann an príomh-eagraíocht tacaíochta agus forbartha do scríbhneoirí in Éirinn ó 1991. Déantar an obair seo le daoine ar an láthair nó ar líne as gach cearn den tír. Oibríonn muid le scríbhneoirí den uile chineál agus ar gach leibhéal, ag spreagadh daoine as gach pobal le héirí gafa leis an scríbhneoireacht chruthaitheach. Tugann muid mórán slite agus dóigeanna dóibh le cur lena scileanna, lena spriocanna a ardú agus le bheith páirteach le daoine i bpobal bríomhar éagsúil a bhfuil an dúil agus na haidhmeanna céanna acu.

Is eagras ballraíochta sinn freisin a bhíonn de shíor ag lorg deiseanna úra do bhaill fás mar scríbhneoirí agus casadh le chéile trí imeachtaí agus tacaíochtaí Áras Scríbhneoirí na hÉireann.


English translation below

The Irish Writers Centre is pleased to announce a new round of course bursary applications for Irish language writers, funded by Foras na Gaeilge.

There are eight bursaries on offer in this round. These will enable Irish language writers to develop their skills through funded places at Irish Writers Centre creative writing and professional development courses. The aim of this support scheme is to open up access by subsidising costs to individuals who may not otherwise be able to take a course. Bursary recipients will receive course credit worth €165 towards a course at the IWC. 


In keeping with Goals 2 and 3 of our 2022-2026 Strategy, the Irish Writers Centre seeks to enhance opportunities for people across all communities to explore and participate in creative writing.


This scheme is open to emerging and professional writers writing in the Irish language.

These bursaries are for:

  • Emerging writers who can demonstrate a commitment to writing. For example, this could be creative writing training or courses undertaken, journal publications, awards or notable mentions, or other recognisable achievements.
  • Professional writers. For guidance on whether you fit under this category, please check to see if you qualify as a IWC professional member (see criteria here).

About our course programme

The Irish Writers Centre facilitates up to 150 courses a year for writers at every stage of their career. We provide a range of in-person and online courses including novel writing, short story, poetry, and creative non-fiction. Browse our courses here.

Please note that your course bursary can be used for an English Language course or Irish language course. We will have a minimum of one Irish Language course available in 2024.

See 2023 courses in the Irish Language:

Focal ar Fhocal: gearrchúrsa ar líne faoi stiúir Anna Heussaff

Cúrsa Gairid ar Léirmheastóireacht Leabhar sa Ghaeilge le Alan Titley


How to apply

We ask that all applicants apply through our online Submittable form by 5.00pm on Wednesday 8 May 2024.

In your Submittable form, you will be required to provide a short statement about how you will benefit from the course bursary, as well as a sample of your creative writing.

Applications will be assessed by an independent selection panel, with judges seeking to award a diverse range of applicants who have clearly demonstrated how they would benefit from receiving a course bursary. Applications will be assessed by an independent selection panel, with the panel seeking to award a diverse range of applicants who have clearly demonstrated how they would benefit from receiving a course bursary.

What is Submittable?

Submittable is an online platform that the Irish Writers Centre uses to collect and review submissions and applications. To submit your application via Submittable, applicants will need to create a Submittable account. It’s free and easy to use but if you have any issues with Submittable, please email projects@irishwriterscentre.ie. Applications will be acknowledged via an automatic email. If you don’t receive a confirmation of receipt, please contact us to check if your application has gone through.

*Due to the volume of applicants we are not in a position to give individual feedback to applicants, unless they have been interviewed, depending on the scheme. This policy extends across all of our calls in the interests of equity and transparency, and because, as a small team, we don’t have the capacity to give individual responses.


About the Irish Writers Centre

As the leading support and development organisation for writers since 1991, the Irish Writers Centre carries out its work, online and in person, on an all-island basis.  We work with writers of all types and talents, and actively encourage writers from all communities to engage in creative writing. We provide many ways and means for them to develop their skill, advance their ambitions and join a vibrant and diverse community of people who share their passion and purpose. We are also a membership organisation, always seeking new opportunities for members to grow as writers and to connect with each other through IWC programmes and supports.Other Opportunities