Join Our Team | Bí i do Bhall d'ár bhFoireann

Communications and Events Officer (Full-time with flexible hours)

Term: 15 month contract including a 3 month probationary period, thereafter renewable annually.

Reporting to and working directly with the Director, the Communications and Events Officer is a core member of the team within Ireland’s national literature resource and support organisation for writers.

He/she will have dual responsibilities for:

 • planning, programing, organising, delivering/overseeing events, projects and other IWC initiatives
 • publicising the Centre’s programme of activities and raising the profile of the Centre

Key areas of responsibilities for the Communications and Events Officer position

 1. Planning, organising and delivery/overseeing of all events, projects and other IWC initiatives as follows:
 • Working with the Director in programming and delivering all events and projects taking place within and outside the building as part of the artistic programme.
 • Programming for new events/projects: identifying and delivering new innovative programme ideas either independently, or as part of the IWC team.
 • Identifying and fostering possible contacts, partnerships or connections that would benefit the IWC’s programming; short- and long-term.
 • Responsible for all event bookings, organisation and delivery in terms of recurrent IWC events, rentals, launches, partnership events or similar.
 • Manage the operations of all technical aspects required for events including sound, lighting and projection equipment.
 • Working closely with the Director and General Manager in the development of the educational programme, and assisting with rental and other opportunities within the building.
 • Updating and maintaining events logs data for funding applications and reports.

The ideal candidate will have the opportunity to grow creatively in the role and we are looking for new ideas.

 1. Delivery of all communications on behalf of the IWC as follows:
 • Drafting and/or proofreading of all IWC promotional and informative communications, requiring experience and competence of writing and proofing in various contexts, both traditional and digital: e.g. press releases, website and social media content, and report writing.
 • Maintaining and growing new relationships with key stakeholders within the role, such as media contacts and publishers.
 • Managing the IWC’s social media channels and ensuring tone and content is appropriate.
 • Development and maintenance of systems of operation for the smooth and efficient running of the Centre, such as systems for promotional and evaluation purposes.
 • Updating and maintaining communications data for funding applications and reports.
 • Responsible for overseeing and implementing changes to the IWC website.

 In addition, a key part of the role is to build new audiences through the development of projects. In 2018/19, the IWC will develop a Public Engagement Plan. The Communications and Events Officer will lead this new audience building initiative.

Other duties will be required to ensure the smooth running of the building and in the supervision and training for interns, volunteers and part-time staff as necessary. 

A working knowledge of Irish and other languages is a distinct advantage, as is having a full, clean driving licence.

 

Key skills and aptitudes required

 • Minimum 5 years relevant experience in the fields of communications, event management, and/or arts promotion. Programming experience is not essential but is an advantage.
 • Have outstanding interpersonal and communication skills with the ability to be approachable, diplomatic, discreet and confident in dealing with writers, media contacts, programming partners, the general public, and other stakeholders.
 • Be creative, proactive and highly organised, with a strong aptitude for problem-solving, fast thinking and a keen eye for accuracy and detail.
 • Excellent IT skills with a knowledge of content management systems, social media platforms (incl. Mailchimp, Facebook, Twitter, Instagram), Google Analytics, Google Drive, MS Office and PhotoShop.
 • A strong interest and knowledge of the Irish literary scene.
 • A motivated self-starter with strong interest in working in the arts and with an ability to prioritise and deliver concurrent programmes.
 • Be willing to work flexible hours (evenings/weekends as required).
 • Be willing to travel regionally (as required) as the IWC continues to expand its programming.

 

If you have the drive and experience to be part of a dynamic team that will steer the Irish Writers Centre into an exciting new phase in its development, then we look forward to receiving your application.

Apply by email only with covering letter outlining your suitability for the role and CV to opportunities@writerscentre.ie ensuring to put Communications and Events Officer position in the subject line.  You may wish to attach one short sample of your work or links in your CV, ensuring that all documentation (including cover letter) is in one PDF or Word attachment.

Deadline for applications is Monday 24 September at 5pm.

Salary range is €28-31K per annum, commensurate with experience.

 ------------------------------------

Oifigeach Cumarsáide agus Imeachtaí (lán-aimsire le h-uaireannta so-lúbtha)

Tréimhse

Conradh 15 Mí, le tréimhse 3 mhí promhadh san áireamh, inathnuaithe go bliantúil ina dhiaidh sin.


Beidh na freagrachtaí seo ort

Oibreoidh an t-Oifigeach go díreach leis, agus tuairisceoidh siad go díreach chuig, an Stiúthóir.  Is croíbhall den fhoireann an t-Oifigeach Cumarsáide agus Imeachtaí in eagras náisiúnta na h-Éireann chun tacaíocht agus acmhainní liteartha a chur ar fáil do scríbhneoirí.

Beidh sé/sí freagrach as

 • pleanáil, clársceidealú, eagrú, maoirsiú agus ag tabhairt chun críche imeachtaí agus tionscnaimh eile.
 • clár imeachtaí an Árais a phoibliú agus bolscaireacht a dhéanamh ar an t-Áras.

Croí-réimsí freagrachta do phost an t-Oifigeach Cumarsáide agus Imeachtaí

 1. Pleanáil, eagrú agus maoirseacht ar chuile imeacht agus tionscnamh de chuid ÁSÉ, mar seo a leanas:
 • Ag obair leis an Stiúrthóir i gclárú agus i dtabhairt chun críche chuile imeacht agus tionscnamh a tharlaíonn laistigh agus lasmuigh den fhoirgnimh mar chuid den chlár ealaí
 • Clárú do imeachtaí/tionscnaimh úra: deiseanna nua do chlár nuálach a aithint is a thabhairt chun críche as do stuaim féin nó mar chuid d'fhoireann ÁSÉ.
 • Teagmhálacha, comhpháirtíochtaí nó nascanna eile a aithint agus a chothú a bheadh ar leasa clár ÁSÉ sa ghearr-téarma agus sa bhfad-téarma.
 • A bheith freagrach as áirithintí na n-imeachtaí uile, eagrú agus tabhairt chun críche na n-imeachtaí, cíosanna, seoltaí, imeachtaí comhpháirtíochta nó a leithéid.
 • Riaradh ar ghnéithe theicniúla na n-imeachtaí, treallamh fuaime, soilsithe agus teilgthe san áireamh.
 • Ag obair go dlúth leis an Stiúthóir agus an mBainisteoir Ghinearálta chun an clár oideachais a fhorbairt in éineacht le cuidiú leis na cíosanna agus deiseanna eile sa bhfoirgnea
 • Ag uasdhátú agus ag coimeád sonraí logaí de imeachtaí le haghaidh iarratais ar chistiú agus tuariscí.

Beidh deis ag an iarrthóir a roghnaítear a gcuid cruthaitheacht a fhorbairt sa phost seo agus cuirimid fáilte roimh smaointe úra.

 1. Ag cur chuile shaghas cumasáide ar fáil do ÁSÉ mar seo a leanas:
 • Ag dréachtú agus/nó ag cur eagar ar gach ábhar bolscaireachta agus ar ábhair eolais de chuid ÁSÉ. Beidh taithí agus cumas riachtanach sa scríobh agus in eagarthóíreacht i gcomhthéascanna éagsúla, go digiteach agus sa mhódh traidisiúnta: msh. preas ráitisí, suíomhanna gréasáin, na meán sóisialta agus scríobh tuaraiscí.
 • Ag cruthú agus ag cothú gaoil úra le croí geallchoimeádaithe, ar nós teagmhálacha meáin agus foilsitheoirí.
 • Ag bainistiú leathanaigh meán sóisialta ÁSÉ agus ag deimhniú go bhfuil tuin agus ábhar chuí orthu.
 • Ag forbairt agus ag cothú córais a chintíonn go ngluaiseann obair an Árais go réidh, ar nós córaisí bolscaireachta agus córaisí ar mhaithe le meansú.
 • Ag uasdhátú agus ag cothabháil mioneolas cumasáide le haghaidh iarratais ar chistiú agus tuariscí.
 • A bheith freagrach as maoirsiú agus cur i bhfeidhm athraithe ar shuíomh ghréasáin ÁSÉ.

Ar a bharr sin, cuid lárnach den phost ná lucht leanúna úra a aimsiú tríd tionscnaimh nua a fhorbairt.  I 2018/19 dréachtóidh ÁSÉ Plean Caidreamh Poiblí. Stiúróidh an Oifigeach Cumarsáide agus Imeachtaí an tionscnamh nua seo.

Beidh dualgaisí eile riachtanach d’fhonn deá-reachtáil an fhoirgnimh a áirithiú agus i maoirsiú agus oilliúnt na bprintísigh, an lucht cabharthach deonach agus an fhoireann sealadach, mar is gá.

Beidh sé ina bhuntáiste láidir d'aon iarrthóir cumas Gaeilge agus teanga eile a bheith acu.  Beidh sé ina bhuntáiste freisin ceadúnas tiomána glan a bheith acu.

Scileanna agus inniúlacht lárnacha atá riachtanach

 • Íosmhéid de 5 bhliain de thaithí cuí i réimsí cumarsáide, bainistiú imeachtaí agus/nó cur chun cinn na n-ealaíon. Níl taithí ar chlárú riachtanach, ach is buntáiste é.
 • Ardscileanna idirpheasanta agus cumarsáide, duine atá sochaideartha, ciallmhar, discréideach agus muiníneach agus iad ag plé le scríbhneoirí, teagmhálaithe meáin, comhpháirtithe clársceidealú, an pobal i gcoitinne agus geallchoimeádaithe eile.
 • A bheith cruthaitheach, réamhghníomhach, iontach eagraithe le ardchumas fadhbanna a réiteach, smaointeoir gasta le súil ghéar do chruinneas agus mion shonraí.
 • Ardscileanna TF le h-eolas mhaith ar chórais bainistíochta inneachair, ardáin meáin sóisialta (Mailchimp, Facebook, Twitter, Instagram 7rl), Google Analytics, Google Drive, MS Office agus PhotoShop.
 • An-suim agus eolas faoi shaol litríochta na hÉireann.
 • Is gá bheith sásta uaireannta solúbtha a oibriú (tráthnóntaí is deireadh seachtainí más gá)
 • Is gá bheith toillteannach taisteal sa chúige (más gá) mar go bhfuil clár an Árais ag méadú.

Má tá an cur chuige agus taithí agat le bheith mar chuid d'fhoireann a stiúrfaidh Áras Scríbhneoirí na hÉireann chuig agus trídspreagúil nua ina fhorbairt, beimid ag tnúth le d'iarratas.

Seol ríomhphost le litir clúdaigh a dhéanannn cur síos ar d'fheiliúnacht don phost in éineacht le do CV chuig opportunities@writerscentre.ie . Cinntigh go gcuireann tú Post Oifigeach Cumarsáide agus Imeachtaí i líne an ábhair.

Féadfá sampla amháin de do shaothar nó nascanna a chur le do CV agus cinntigh go bhfuil na docúiméidí uile (an litir clúdaigh san áireamh) mar aon PDF amháin nó mar cheangaltán Word amháin.

Spriocdáta na h-iarrataisí ná Dé Luain an 24ú Meán Fómhair, 2018 ag 5 i.n.

Réimse tuarastal ná €28-31k sa bhliain, ar chóimhéid le taithí.

-------

Position: Arts Administration Internship

Duration: 8 weeks, 20 - 30 hours per week

Description: The intern will gain practical experience in the Irish Writers Centre by supporting staff in day to day administration, and working in our busy reception area. Training will be given in the following: administration, communicating with writers, members and the general public, processing course payments, facilitating and some website management/social media. On completion, the intern will have attained skills in arts administration, customer service, and I.T. as part of a close team. Hours may include half-days or full days and one evening per week or exceptionally a Saturday per month, but we can work with the participants on a very flexible basis, no more than 30 hours per week.

Skills Requirements: The applicant should have good interpersonal skills and enjoy dealing with the public. An interest in literature and/or the arts would be a distinct advantage as well as an interest in social media. All applicants should have proficient computer skills and willing to learn how to use new computer programmes. The ability to work within a team is essential.

Education Requirements: An interest in the arts generally or literature in particular will be an advantage.

Compensation: This is an unpaid internship however travel costs will be reimbursed and the intern will receive membership to the centre and a place on a course of their choice. 

Application: Send a cv and cover letter outlining your experience and what skills and experience you would like to develop during the internship to info@writerscentre.ie with the subject line 'Arts Administration Internship'.